Disclaimer Wat kost een Rolluik - Wat kost een rolluik

WAT KOST EEN ROLLUIK
Tel: +31
   
WAT KOST EEN ROLLUIK
Ga naar de inhoud

Disclaimer Wat kost een Rolluik


Disclaimer.

Gratis Offerte.one kan ondanks de samenstelling en zorg van deze site niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Gratis Offerte.one aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Gratis Offerte.one.

Gratis Offerte.one kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Gratis Offerte.one kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Gratis Offerte.one garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Gratis Offerte.one behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze site kunt u een aantal links aan naar andere websites terugvinden. Gratis Offerte.one is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke)gegevens.

Garanties.

Gratis Offerte.one kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de geleverde diensten en/of werkzaamheden die voortkomen uit een bij Gratis Offerte.one aangevraagde offerte en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

De dienstverlening van Gratis Offerte.one is er op gericht om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De website Gratis Offerte.one heeft dan ook alleen een dienstverlenende rol in de totstandkoming van de aanvraag. U moet er rekening mee houden dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor het verstrekken van correcte en heldere informatie betreffende uw aanvraag en de uit te voeren dienstverlening.


Copyright © 2018 Brabant webdesign.
Terug naar de inhoud